top of page
banner.jpg

BIZ@NEUXP Dasar Privasi

DASAR PRIVASI BIZ@NEUXP

 

Kami mahu anda memahami sebab dan cara Kumpulan NeuXP. (“Biz@NeuXP”, “kami”, “kami” dan/atau “kami”) mengumpul, menggunakan, mendedahkan dan atau/memproses Data Peribadi anda.

 

Dasar Privasi ini (“Dasar”) terpakai kepada anda dan semua Individu (seperti yang ditakrifkan di bawah) yang memberikan Biz@NeuXP dengan Data Peribadi atau yang Data Peribadinya dikumpul, digunakan, diproses, disimpan dan/atau didedahkan oleh Biz@NeuXP berkaitan dengan dan/atau untuk operasinya.

 

Polisi ini menambah tetapi tidak menggantikan atau menggantikan mana-mana persetujuan terdahulu yang mungkin anda berikan kepada Biz@NeuXP, dan ia juga tidak menjejaskan sebarang hak undang-undang yang mungkin ada pada Biz@NeuXP berkaitan pengumpulan, penggunaan, pemprosesan dan/atau pendedahan mana-mana Individu Data Peribadi. 

 

Biz@NeuXP boleh dari semasa ke semasa mengemas kini Polisi ini untuk memastikan ia selaras dengan keperluan perniagaan kami atau untuk menampung pindaan kepada keperluan undang-undang atau peraturan yang berkenaan. Semua kemas kini kepada Polisi ini akan diterbitkan dalam talian di www.neuxp.com ("Laman Web NeuXP”). Pemberitahuan tentang sebarang semakan material juga akan diterbitkan di Laman Web Biz@NeuXP. Anda akan dianggap telah menerima Polisi seperti yang dipinda dengan meneruskan hubungan anda dengan Biz@NeuXP selepas sebarang pindaan diterbitkan di Laman Web Biz@NeuXP.

 

Polisi ini menjadi sebahagian daripada terma dan syarat, jika ada, yang mengawal hubungan khusus anda dengan Biz@NeuXP (“Terma dan syarat”) dan ia hendaklah dibaca bersama dengan Terma dan Perkhidmatan. Sekiranya berlaku sebarang konflik atau ketidakselarasan antara peruntukan Polisi ini dan Terma dan Perkhidmatan, peruntukan Terma dan Syarat akan mengatasi sepenuhnya yang dibenarkan oleh undang-undang.

 

1) Definisi:Untuk tujuan Polisi ini: 

individu” (atau “awak”) bermaksud orang sebenar, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia dan “individu” (dan “awak”) hendaklah ditafsirkan dengan sewajarnya;

Data peribadi” bermaksud data yang mampu mengenal pasti Individu, sama ada sendiri atau bersama-sama dengan data lain yang boleh diakses oleh Biz@NeuXP;

Kakitangan” bermaksud mana-mana Individu yang terlibat di bawah kontrak perkhidmatan dengan Biz@NeuXP termasuk pekerja tetap atau sementara serta pelatih dan pelatih yang diambil bekerja oleh Biz@NeuXP dari semasa ke semasa; dan

Kakitangan Berpotensi” bermaksud mana-mana Individu yang telah mengemukakan permohonan untuk diambil bekerja oleh Biz@NeuXP sebagai Kakitangan.

 

Tujuan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan Data Peribadi 

Biz@NeuXP hanya akan mengumpul, menggunakan dan mendedahkan Data Peribadi daripada/atau berkaitan dengan Individu yang secara munasabah dianggap perlu untuk tujuan berkaitan yang mendasari pengumpulan, penggunaan atau pendedahan tersebut, yang mungkin termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara berikut:

a) Memudahkan penyediaan produk dan perkhidmatan Biz@NeuXP yang digunakan oleh anda;

b) Berkomunikasi dengan anda untuk membantu anda dengan pertanyaan anda;

c) Menguruskan hal-hal pentadbiran yang berkaitan dengan produk dan/atau perkhidmatan yang dibeli dan/atau dilanggan oleh anda;

d) Menjalankan kajian pasaran dan tinjauan kepuasan pelanggan;

e) Sebarang tujuan lain yang kami maklumkan kepada anda pada masa mendapatkan persetujuan (secara kolektif dikenali sebagai “Tujuan”). 

Tujuan yang kami mungkin/akan mengumpul, menggunakan, atau mendedahkan Data Peribadi anda bergantung pada keadaan yang berlaku. Kami akan memberitahu anda tentang tujuan pada masa mendapatkan persetujuan anda untuk mengumpul data. 

 

2) Cara Biz@NeuXP mengumpul Data Peribadi

Secara amnya, Biz@NeuXP boleh mengumpul Data Peribadi daripada anda dalam satu atau lebih daripada cara atau keadaan berikut:

a) Maklumat yang diberikan secara langsung: Anda mungkin diminta untuk memberikan Data Peribadi apabila anda melawati atau menggunakan beberapa bahagian laman web dan/atau perkhidmatan kami. Anda tidak perlu memberikan kami Data Peribadi anda; namun, ini mungkin bermakna anda tidak dapat mengakses beberapa bahagian laman web kami atau menggunakan perkhidmatan kami. 

b) Maklumat dikumpul secara automatik: Sesetengah maklumat dikumpul secara automatik, seperti alamat IP dan jenis peranti, apabila anda melawati tapak web kami atau menggunakan perkhidmatan kami. Maklumat ini berguna kepada kami kerana ia memberikan kami pemahaman yang lebih baik tentang cara anda berinteraksi dengan tapak web dan perkhidmatan kami supaya kami boleh terus memberikan anda pengalaman terbaik yang mungkin.

c) Maklumat daripada pihak ketiga: Majoriti maklumat yang kami kumpulkan dikumpulkan terus daripada anda. Sesetengah data mungkin dikumpulkan daripada sumber lain, seperti maklumat yang tersedia dalam domain awam. Kami menggunakan maklumat ini untuk menambah Data Peribadi yang telah kami kumpulkan daripada anda.

 

3) Memproses Data Peribadi 

Di mana kami mengumpul data Peribadi, kami hanya akan memprosesnya:

a) Untuk melaksanakan kontrak dengan anda, atau

b) Apabila kami mempunyai kepentingan yang sah untuk melindungi Data Peribadi yang tidak ditindas oleh hak anda, atau 

c) Selaras dengan kewajipan undang-undang, atau

d) Di mana kami mendapat persetujuan anda.

 

4) Persetujuan

Melainkan dibenarkan sebaliknya di bawah PDPA, PDPO, GDPR atau mana-mana undang-undang lain yang berkenaan, Biz@NeuXP tidak akan mengumpul, menggunakan atau mendedahkan Data Peribadi anda tanpa pengetahuan dan persetujuan anda. Biz@NeuXP akan menyerlahkan Tujuan yang berkaitan dengan anda, dengan cara yang sesuai, pada masa atau masa pengumpulan Data Peribadi anda.

 

Biz@NeuXP boleh mendapatkan persetujuan anda melalui mana-mana cara berikut:

a) melalui peruntukan nyata dalam kontrak, borang permohonan dan/atau borang pendaftaran untuk ditandatangani atau diserahkan kepada Biz@NeuXP;

b) melalui pemberitahuan di tapak web NeuXP;

 

Setakat mana-mana Tujuan adalah intrinsik kepada perhubungan atau penyediaan perkhidmatan, Biz@NeuXP berhak untuk menolak untuk terlibat dalam perhubungan yang berkaitan atau untuk menyediakan perkhidmatan yang berkaitan kepada anda jika anda tidak bersetuju dengan Biz@NeuXP's pengumpulan, penggunaan atau pendedahan Data Peribadi anda untuk tujuan tersebut.

Jika awak:

  • secara sukarela memberikan Data Peribadi kepada Biz@NeuXP untuk sebarang tujuan tertentu;

  • menggunakan atau mengakses tapak web atau rangkaian komputer NeuXP;

  • memasuki premis Biz@NeuXP atau menggunakan mana-mana kemudahan di dalamnya; dan/atau

  • menghadiri atau mengambil bahagian dalam acara atau program yang dianjurkan oleh Biz@NeuXP

Anda akan dianggap telah bersetuju dan bersetuju untuk Biz@NeuXP mengumpul, menggunakan dan/atau mendedahkan Data Peribadi mereka dengan cara dan untuk tujuan yang digariskan dalam Dasar Privasi ini.

Jika anda memberikan Biz@NeuXP Data Peribadi yang berkaitan dengan pihak ketiga (cth. maklumat pasangan atau anak-anaknya) untuk sebarang tujuan tertentu, anda menyatakan kepada Biz@NeuXP bahawa anda telah mendapatkan persetujuan pihak ketiga yang berkaitan untuk Biz@ NeuXP untuk mengumpul, menggunakan atau mendedahkan Data Peribadi tersebut untuk tujuan yang berkaitan.

 

5) Pendedahan Data Peribadi

Mungkin ada masa di mana kami mungkin perlu berkongsi Data Peribadi anda dengan pihak ketiga. Biz@NeuXP akan mendedahkan Data Peribadi anda hanya dalam keadaan berikut:

a) kepada pembekal atau ejen perkhidmatan pihak ketiga Biz@NeuXP;

b) kepada juruaudit dan penasihat profesional Biz@NeuXP;

c) kepada pengawal selia, badan penguatkuasa undang-undang, agensi kerajaan, mahkamah atau mana-mana pihak ketiga lain yang pendedahannya dibenarkan atau dikehendaki oleh mana-mana undang-undang atau peraturan yang berkenaan;

d) kepada pihak lain di mana kami mendapat persetujuan anda.

 

6) Permintaan untuk Menarik Keizinan

Anda mempunyai hak untuk menarik balik persetujuan anda terhadap pengumpulan, penggunaan dan/atau pendedahan Data Peribadi anda dalam milikan Biz@NeuXP dengan menyerahkan permintaan anda kepada Pegawai Perlindungan Data Biz@NeuXP di support@neuxp.biz pada bila-bila masa.

Kami akan memproses permintaan anda untuk menarik balik kebenaran dalam tempoh masa yang munasabah daripada permintaan sedemikian dibuat. Selepas masa itu, kami tidak akan mengumpul, menggunakan dan/atau mendedahkan Data Peribadi anda mengikut cara yang dinyatakan dalam permintaan anda.

Penarikan balik kebenaran anda boleh menjejaskan perkhidmatan yang kami dapat sediakan kepada anda. Bergantung pada tahap penarikan balik kebenaran anda untuk kami memproses Data Peribadi anda, ini mungkin bermakna kami tidak dapat meneruskan hubungan perniagaan kami yang sedia ada.

Berkenaan dengan data yang dikumpul oleh kuki, anda boleh melumpuhkan penggunaan kuki pada pelayar internet anda apabila mengakses Laman Web Biz@NeuXP. Walau bagaimanapun, melumpuhkan penggunaan kuki boleh mengakibatkan kehilangan kefungsian, menyekat penggunaan tapak web anda dan/atau melambatkan atau menjejaskan cara tapak web Biz@NeuXP beroperasi.

 

7) Keselamatan Data Peribadi

Biz@NeuXP hendaklah membuat pengaturan keselamatan yang munasabah untuk menghalang akses tanpa kebenaran, pengumpulan, penggunaan, pendedahan, penyalinan, pengubahsuaian, pelupusan atau risiko serupa kepada Data Peribadi yang dimilikinya.

 

Jika Biz@NeuXP memindahkan Data Peribadi ke luar China, Biz@NeuXP akan mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa Data Peribadi yang dipindahkan tersebut menerima standard perlindungan yang setanding dengan perlindungan yang diterima di bawah PDPA dan PDPO dan pemindahan tersebut hendaklah tertakluk kepada Polisi ini.

Biz@NeuXP akan memastikan bahawa pihak ketiga yang menerima Data Peribadi daripada Biz@NeuXP melindungi Data Peribadi tersebut dengan cara yang konsisten dengan Polisi ini dan tidak menggunakan Data Peribadi tersebut untuk sebarang tujuan selain daripada yang ditentukan oleh Biz@NeuXP, dengan memasukkan terma kontrak yang sesuai dalam perjanjian bertulisnya dengan pihak ketiga.

 

Biz@NeuXP tidak bertanggungjawab dalam apa jua cara untuk keselamatan dan/atau pengurusan Data Peribadi yang dikongsi oleh anda dengan tapak web pihak ketiga yang boleh diakses melalui pautan di tapak web NeuXP. 

 

8) Ketepatan Data Peribadi

Maklumat yang anda berikan secara sukarela kepada Biz@NeuXP hendaklah dianggap lengkap dan tepat.

Biz@NeuXP akan mengambil langkah yang munasabah untuk mengesahkan ketepatan Data Peribadi yang diterima semasa pengumpulan, tetapi anda akan tetap bertanggungjawab dan bertanggungjawab untuk memastikan bahawa semua Data Peribadi yang diserahkan oleh anda kepada Biz@NeuXP adalah lengkap dan tepat._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_

Biz@NeuXP juga akan mengambil langkah yang munasabah untuk mengesahkan Data Peribadi yang dimilikinya secara berkala, dengan mengambil kira skop operasinya. Walau bagaimanapun, anda tetap bertanggungjawab untuk memberitahu Biz@NeuXP, dari semasa ke semasa, sebarang perubahan yang berkenaan pada Data Peribadi anda. Anda boleh meminda Data Persona anda pada Platform Biz@NeuXP atau anda boleh memberitahu pasukan kejayaan pelanggan kami tentang sebarang perubahan pada Data Peribadi anda melalui e-mel disupport@neuxp.biz, atau anda boleh menghubungi Pegawai Data Peribadi melalui e-mel disupport@neuxp.bizpada bila bila masa.

Biz@NeuXP tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang ketidakupayaan di pihaknya untuk menyediakan perkhidmatan kepada anda jika anda gagal memastikan Data Peribadi anda yang diserahkan kepada Biz@NeuXP adalah lengkap dan tepat.

 

9) Akses kepada dan pembetulan Data Peribadi 

Anda boleh meminta (i) akses kepada mana-mana Data Peribadi yang pada masa ini dalam simpanan atau kawalan kami; dan/atau (ii) pembetulan mana-mana data yang pada masa ini dalam milikan atau kawalan kami dengan menghubungi kami melalui e-mel disupport@neuxp.biz.

Apabila anda meminta akses kepada Data Peribadi anda dalam simpanan atau kawalan kami, kami akan berusaha untuk memberikan anda maklumat yang berkaitan dalam masa 14 hari. 

Atas permintaan bertulis anda, kami akan membetulkan sebarang Data Peribadi yang tidak tepat yang berada dalam simpanan atau kawalan kami dalam masa 14 hari.

 

Dengan persetujuan anda, setelah kami membetulkan Data Peribadi anda, kami akan menghantar Data Peribadi yang telah diperbetulkan kepada semua organisasi yang mana Data Peribadi anda didedahkan oleh Biz@NeuXP dalam tempoh setahun sebelum pembetulan dibuat, melainkan organisasi itu tidak memerlukan pembetulan Data Peribadi untuk sebarang tujuan undang-undang atau perniagaan.

Biz@NeuXP tidak diperlukan, di bawah PDPA dan PDPO, untuk menyediakan akses dan pembetulan kepada Data Peribadi dalam situasi terkecuali tertentu seperti yang dinyatakan dalam PDPA atau PDPO.

 

10) Pengekalan Data

Tempoh masa kami menyimpan Data Peribadi anda bergantung pada apa itu dan sama ada kami mempunyai keperluan perniagaan yang berterusan untuk mengekalkannya.

Kami hanya akan mengekalkan data anda selagi kami mempunyai hubungan perniagaan dengan anda dan untuk tempoh masa selepas itu di mana kami memerlukan perniagaan yang berterusan untuk mengekalkannya, atau di mana kami dikehendaki oleh undang-undang untuk mengekalkannya.

Selepas tamat masa yang berkaitan dengan sebarang keperluan perniagaan atau keperluan undang-undang untuk mengekalkan Data Peribadi anda, kami akan memastikan bahawa Data Peribadi anda dipadamkan atau tanpa nama.

 

11) Membuat aduan

Anda dialu-alukan untuk menghubungi kami jika anda mempunyai sebarang aduan atau rungutan tentang cara kami mengendalikan sebarang Data Peribadi dalam kawalan atau milikan kami.

Untuk membuat aduan anda boleh:

a) Hubungi Pegawai Perlindungan Data kami melalui e-mel disupport@neuxp.com;

b) Hubungi kami melalui telefon pada waktu pejabat kami (9:00 pagi hingga 6:00 petang) di+603 2771 1741;

bottom of page