top of page
Digital Banking Platform

Syarat Penggunaan NeuXP

Sila baca Syarat Penggunaan ini dengan teliti. Dengan mengakses, menyemak imbas dan/atau menggunakan tapak web Kumpulan syarikat NeuXP (“NeuXP”), atau sebarang aplikasi termasuk aplikasi mudah alih yang disediakan oleh NeuXP, Inc. dan/atau NeuXP Sdn Bhd (bersama-sama, “Platform”), walau bagaimanapun diakses, anda bersetuju untuk terikat dengan syarat penggunaan ini (“Syarat Penggunaan”), yang mungkin berubah pada bila-bila masa tanpa notis awal.

Sebarang analisis atau transformasi data yang disediakan di sini dibuat oleh NeuXP dan tidak boleh dikaitkan dengan pihak berkuasa masing-masing atau badan berkanunnya. Syarat Penggunaan ini menjejaskan hak dan kewajipan undang-undang anda. Jika anda tidak bersetuju untuk terikat dengan semua Syarat Penggunaan ini, jangan akses atau gunakan Platform.

 

Akses kepada Platform

Kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Platform yang dibangunkan oleh NeuXP, semua kandungan dan bahan mengenai termasuk maklumat, foto, podcast, catatan blog, grafik/carta, ikon, kod, reka bentuk dan penampilan keseluruhan adalah hak milik NeuXP (dan sekutunya) dan harus bukan tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu; digunakan, diubah suai atau diterbitkan semula. Semua hak harta intelek, termasuk hak cipta, paten, tanda dagangan dan rahsia dagangan dalam Platform dimiliki oleh NeuXP. Sama ada Syarat Penggunaan ini (atau akses anda kepada Platform) tidak memindahkan kepada anda atau mana-mana pihak ketiga apa-apa hak, hak milik atau kepentingan dalam atau kepada hak harta intelek tersebut, kecuali untuk hak akses terhad yang dinyatakan secara nyata di sini.

 

Tertakluk kepada Terma Penggunaan ini, NeuXP dengan ini memberikan anda lesen yang tidak boleh dipindah milik, tidak eksklusif, boleh dibatalkan, terhad untuk menggunakan, menyemak imbas dan/atau mengakses Platform semata-mata untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial anda tertakluk pada sekatan berikut: (a) anda tidak boleh melesenkan, menjual, menyewa, memajak, memindahkan, menyerahkan, mengedar, menjadi hos, atau sebaliknya mengeksploitasi Platform, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian, atau mana-mana kandungan yang dipaparkan pada Platform; (b) anda tidak boleh mengubah suai, membuat karya terbitan, membuka, menyusun balik atau jurutera terbalik mana-mana bahagian Platform; dan (c) kecuali seperti yang dinyatakan dengan jelas di sini, tiada bahagian Platform boleh disalin, diterbitkan semula, diedarkan, diterbitkan semula, dimuat turun, dipaparkan, disiarkan atau dihantar dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara.

 

Penafian

Platform ini bertujuan untuk tujuan maklumat umum sahaja. Semua kandungan dalam Platform tidak boleh dipercayai sebagai nasihat undang-undang atau nasihat profesional lain atau digunakan sebagai pengganti nasihat undang-undang atau profesional lain mengenai fakta dan keadaan tertentu yang dipertikaikan. NeuXP tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan atau kandungannya pada Platform untuk sebarang tujuan. NeuXP tidak bertanggungjawab untuk sebarang kerugian yang mungkin timbul daripada mengakses atau bergantung pada maklumat yang terkandung di Platform dan dengan ini menafikan secara nyata, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, sebarang dan semua liabiliti untuk sebarang kehilangan atau kerosakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Platform atau kandungannya.

 

Skop Perkhidmatan

Xplore by NeuXP menyediakan platform dalam talian di mana anda boleh menyemak imbas pelbagai jenis tiket masuk taman tarikan, pengalaman dan lawatan, atau perkhidmatan lain ("Perkhidmatan"). Pengguna diberikan akses untuk membuat tempahan perkhidmatan yang disediakan oleh Vendor di Platform. Dengan membuat pesanan melalui Platform, anda akan dapat menempah dan/atau membeli tiket masuk acara, tiket masuk tarikan pelancong, pengalaman dan lawatan, atau perkhidmatan lain. Semua pesanan dibentangkan dalam bentuk kod QR dan/atau tiket dalam Platform di mana pengguna akan dikehendaki mengimbas dan/atau memuat turun dan mencetak salinan fizikal tiket.  Tidak akan ada sebarang pengesahan tempahan dihantar melalui e-mel. Penjual berhak untuk menolak sebarang bentuk tempahan sekiranya kod QR dan/atau tiket tidak ditunjukkan di pintu masuk.

 

Semua harga dan maklumat yang diberikan oleh vendor kami dianggap tepat sepanjang masa, dan NeuXP tidak mengesahkan, atau menjamin, bahawa semua maklumat yang diberikan oleh Vendor yang tersedia di Platform adalah terkini atau tepat berdasarkan terkini yang tersedia. Kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang bentuk maklumat yang mengelirukan atau tidak tepat yang dikemukakan oleh Vendor.

 

Mungkin terdapat maklumat yang tidak tepat dipaparkan di laman web Vendor kerana perubahan mendadak dalam keadaan pasaran atau keadaan lain dalam masa yang singkat. Sila semak semua butiran di tapak web Vendor sebelum membeli tiket anda. 

 

NeuXP mempunyai hak untuk menolak sebarang bentuk tempahan atau melakukan pembatalan mengikut budi bicara mutlak kami atas sebarang sebab tanpa memberikan sebab untuk penolakan/penolakan/pembatalan. 

Sebab-sebab pembatalan atau penolakan mungkin disebabkan oleh perkara di bawah:

 1. Pelanggaran Syarat Penggunaan

 2. Sekatan perdagangan atau ekonomi, embargo, larangan dalam peraturan, penipuan atau kecurian (atau petunjuk atau syak wasangka penipuan atau kecurian)

 3. Disyaki melakukan aktiviti jenayah atau perintah yang mencurigakan

 4. Perkhidmatan tidak tersedia atau tidak lagi disediakan oleh Penjual

 5. Pengguna memberikan maklumat yang tidak tepat, salah atau mengelirukan

 6. Isu dengan komunikasi elektronik, maklumat atau transaksi elektronik kad kredit

 7. Keengganan pengguna untuk memberikan maklumat, memaparkan tingkah laku yang tidak sesuai, ancaman, penghinaan, keengganan untuk memberikan maklumat, halangan praktikal, kesukaran atau kerosakan komunikasi, sejarah pelanggaran Syarat ini

 8. Diletakkan pada mana-mana "senarai hitam" atau "senarai pantau" oleh kerajaan atau organisasi antarabangsa

 

NeuXP berhak untuk memadam atau mengalih keluar akaun mana-mana pengguna Platform secara sementara atau kekal pada bila-bila masa. Pengguna yang dialih keluar tidak boleh cuba menggunakan Platform menggunakan nama lain atau melalui pengguna lain. Jika ditemui, NeuXP boleh menamatkan akaun pengguna pada bila-bila masa dengan serta-merta.

 

Bayaran

Semua pembayaran yang berkaitan dengan tempahan atau tempahan Perkhidmatan dibuat terus kepada NeuXP melalui saluran pembayarannya. Semua pembayaran akan menjadi hak milik NeuXP dan jumlah tersebut akan dibayar kepada Penjual yang berkaitan apabila perkhidmatan disediakan atau pada bila-bila masa lain yang berkenaan yang diperlukan oleh Penjual yang berkaitan. NeuXP tidak akan bertanggungjawab ke atas kesahihan tempahan jika pembayaran tidak dibuat terus kepada NeuXP melalui saluran pembayarannya. 

 

Pembatalan dan Bayaran Balik (terpakai untuk Xplore oleh NeuXP)

Apabila membuat tempahan, pesanan atau tempahan melalui aplikasi, anda dengan ini menerima dan bersetuju dengan terma dan perkhidmatan Vendor, termasuk polisi mengenai pembatalan dan/atau ketidakhadiran. NeuXP tidak bertanggungjawab untuk sebarang pelanggaran Syarat Penggunaan ini, atau yang berdasarkan permintaan khusus pengguna, jadi sila baca Syarat Penggunaan Vendor dengan teliti sebelum anda membuat tempahan, pesanan atau tempahan melalui Tapak.

 

Bayaran balik yang melibatkan caj balik kad kredit, dan tertakluk kepada sebarang hak terpakai yang anda miliki di sisi undang-undang, NeuXP mungkin mempunyai hak untuk menahan atau mengambil sebahagian daripada jumlah yang dibayar untuk membayar balik kos munasabah yang telah ditanggung berkaitan dengan pembatalan tersebut.

Sebarang pembatalan yang dibuat hendaklah dilakukan dalam tempoh masa tertentu yang disediakan, bagi membolehkan pengguna menerima bayaran balik penuh dalam bentuk kredit atau baucar. NeuXP berhak untuk tidak meneruskan sebarang bentuk bayaran balik untuk transaksi yang dibatalkan selepas tarikh akhir yang diberikan. 

 

Tertakluk kepada Terma Penggunaan ini, NeuXP menyediakan perkhidmatan bagi pihak Vendor, seperti yang diterangkan dengan lebih terperinci mengenai aplikasi. Perkhidmatan yang dipilih oleh anda pada aplikasi adalah semata-mata untuk kegunaan anda sendiri, dan bukan untuk faedah mana-mana pihak ketiga. NeuXP juga mungkin mengehadkan akses anda kepada Perkhidmatan tertentu tanpa sebarang notis atau liabiliti awal.

 

NeuXP tidak menjamin bahawa Perkhidmatan akan sentiasa tersedia atau tidak terganggu. NeuXP tidak akan bertanggungjawab sekiranya mana-mana Perkhidmatan tidak tersedia pada bila-bila masa atau untuk sebarang tempoh. Anda dikehendaki membuat semua pengaturan yang diperlukan untuk anda mendapat akses lengkap kepada Perkhidmatan yang ditempah. 

 

Anda juga bertanggungjawab untuk memastikan bahawa semua orang lain yang mempunyai akses kepada sambungan internet mengetahui sepenuhnya Terma Penggunaan mana-mana Terma Penggunaan lain yang berkenaan dan mematuhinya sepenuhnya.

 • Tertakluk kepada Terma Penggunaan ini, Perkhidmatan yang telah anda pilih di Platform adalah semata-mata untuk kegunaan peribadi anda sendiri, dan bukan untuk manfaat mana-mana pihak ketiga. NeuXP boleh menukar, menggantung atau menghentikan sebarang Perkhidmatan pada bila-bila masa, termasuk ketersediaan sebarang ciri, pangkalan data atau kandungan. NeuXP juga boleh mengenakan syarat pada Perkhidmatan tertentu atau menyekat akses anda kepada mana-mana bahagian atau semua Perkhidmatan tanpa memberi notis atau liabiliti terlebih dahulu.

 • NeuXP tidak menjamin bahawa Perkhidmatan akan sentiasa tersedia atau tidak terganggu. NeuXP tidak akan bertanggungjawab kepada anda jika atas sebarang sebab Perkhidmatan tidak tersedia pada bila-bila masa atau untuk sebarang tempoh. 

 

Tanggungjawab NeuXP

Anda dengan ini bersetuju bahawa NeuXP tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau kerosakan yang ditanggung akibat daripada sebarang urusan. Jika terdapat pertikaian yang timbul antara peserta di tapak ini, atau antara pengguna dan mana-mana vendor pihak ketiga, anda dengan ini memahami dan bersetuju bahawa NeuXP tidak bertanggungjawab untuk terlibat dalam sebarang bentuk pertikaian. 

 

Sekiranya berlaku pertikaian dengan satu atau lebih pengguna lain atau pihak ketiga, anda dengan ini melepaskan NeuXP, syarikat induk, anak syarikat, pengarah dan pekerjanya daripada sebarang bentuk tuntutan, tuntutan dan ganti rugi dalam apa jua bentuk yang timbul dalam apa jua cara yang berkaitan dengan pertikaian sedemikian.

 

Notis Penamatan

Atas sebab apa pun, tanpa notis, NeuXP berhak untuk menamatkan atau menggantung akses anda kepada Perkhidmatan pada bila-bila masa yang boleh mengakibatkan rampasan yang berkaitan dengan akses anda kepada Platform. Sekiranya terdapat sebarang bentuk pelanggaran dalam Syarat Penggunaan, NeuXP mempunyai hak untuk menggantung atau akses pengguna kepada semua Perkhidmatan serta-merta tanpa notis atau liabiliti terlebih dahulu.

 

Selepas penamatan akaun anda, akses anda kepada Platform akan terhenti serta-merta dan anda akan kehilangan akses kepada semua Perkhidmatan dan faedah jika berkenaan.

 

Jika Terma Penggunaan ini ditamatkan akibat pelanggaran anda, NeuXP berhak untuk melucutkan sebarang baucar tertunggak yang mungkin anda beli sebelum penamatan tersebut, tanpa bayaran balik atau liabiliti kepada anda.

Penutupan atau pemadaman akaun

Jika anda menghadapi sebarang isu pada platform NeuXP, anda boleh merujuk kepada pasukan sokongan pelanggan kami di support@neuxp.com.

 

Sekiranya anda ingin menutup atau memadam akaun anda, anda boleh berbuat demikian melalui platform pada bila-bila masa dengan mengikuti langkah di bawah:

 

 • Ketik pada butang Tetapan di bahagian atas sebelah kanan halaman utama

 • Pilih Profil

 • Tatal ke bawah ke Tindakan dan ketik Tutup Akaun 

 

Selepas mengambil langkah untuk menutup/memadam akaun anda, akaun anda akan dinyahaktifkan dahulu dalam masa 2 hari perniagaan. Anda akan menerima pemberitahuan daripada kami setelah permintaan anda berjaya dan anda tidak akan mempunyai akses kepada akaun anda lagi.

 

Selepas 30 hari tambahan, akaun anda akan dipadamkan secara kekal. Ini bermakna akaun anda, tetapan akaun dan data lain dalam pangkalan data pengguna utama kami akan dipadamkan.

 

Kami mungkin menyimpan beberapa data peribadi untuk keperluan undang-undang, keselamatan dan perniagaan tertentu mengikut Syarat Penggunaan, Privasi dan Dasar Kuki yang telah anda terima semasa membuat akaun.

 

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan, Privasi dan Dasar Kuki kami.

Kenalan

Sila hubungi NeuXP di support@neuxp.com berkenaan dengan sebarang pertanyaan atau untuk melaporkan sebarang pelanggaran yang mungkin timbul berkaitan dengan Syarat Penggunaan ini.

bottom of page