top of page
banner.jpg

BIZ@NEUXP Terma dan Syarat Perkhidmatan

BIZ@NEUXP TERMA DAN SYARAT PERKHIDMATAN

 

Papan pemuka ini ("Papan Pemuka") disediakan oleh Kumpulan NeuXP.,("NeuXP") sebagai salah satu perkhidmatan yang NeuXP sediakan bersama tapak web Biz@NeuXP ("Laman Web"), pemberitahuan e-mel Biz@NeuXP dan sebarang maklumat atau kandungan yang dipaparkan di dalamnya untuk memudahkan penyediaan mana-mana perkhidmatan korporatnya (“Perkhidmatan Biz@NeuXP”). Penggunaan Papan Pemuka, Laman Web, pemberitahuan e-mel ini atau mana-mana Perkhidmatan Biz@NeuXP adalah tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan berikut ("Syarat").

 

DENGAN MENGAKSES ATAU MENGGUNAKAN SEBARANG PERKHIDMATAN BIZ@NEUXP ANDA DIANGGAP TELAH BERSETUJU UNTUK TERIKAT DENGAN SYARAT INI, DASAR PRIVASI DAN SYARAT PEMBAYARAN KAMI. ADALAH TANGGUNGJAWAB ANDA UNTUK MEMASTIKAN BAHAWA ANDA TELAH MEMBACA DAN MEMAHAMI SYARAT INI DAN SEBARANG RISIKO DAN KEWAJIPAN YANG MENGIRINGI.

 

1. Definisi

1.1 "Anda" dan 'anda" termasuk:

a) mana-mana syarikat yang dikenal pasti semasa pendaftaran pada Papan Pemuka Biz@NeuXP dan mana-mana syarikat yang akan atau telah diperbadankan menggunakan Papan Pemuka atau yang kini didaftarkan pada Papan Pemuka dan akan menggunakan perkhidmatan dalam talian kesetiausahaan korporat NeuXP ("Syarikat NeuXP");

b) mana-mana individu yang dikaitkan dengan Syarikat NeuXP sama ada sebagai pemegang saham, pengarah, pegawai, pekerja atau pengguna Papan Pemuka bagi pihak Syarikat NeuXP; atau

c) mana-mana individu atau syarikat yang telah mendaftar pada Papan Pemuka Biz@NeuXP untuk penggunaan perkhidmatan Biz@NeuXP.

1.2 “Pengguna” bermaksud mana-mana orang yang menggunakan Papan Pemuka dan mana-mana Perkhidmatan Biz@NeuXP sama ada bagi pihaknya sendiri atau bagi pihak pihak ketiga. 

1.3 Semua Pengguna yang menggunakan atau mengakses Papan Pemuka atau mana-mana Perkhidmatan Biz@NeuXP mewakili dan menjamin bahawa mereka mempunyai hak undang-undang dan kuasa dan kuasa penuh untuk melaksanakan, menyerahkan dan melaksanakan hak dan melaksanakan kewajipan di bawah Terma ini bagi pihak pihak ketiga .

 

2. Services 

2.1 Biz@NeuXP menyediakan rangkaian perkhidmatan korporat dan penyelesaian korporat (secara kolektif "Perkhidmatan Biz@NeuXP"). 
2.2 Biz@NeuXP bukan firma guaman dan oleh itu tidak memberikan nasihat guaman atau sebarang perkhidmatan guaman.
2.3 Dengan melantik Biz@NeuXP, Pengguna mengakui bahawa Biz@NeuXP akan menjalankan, atau melantik salah seorang rakan kongsi, ahli gabungan atau pekerjanya untuk menjalankan perkhidmatan.
2.4 Pengguna bersetuju bahawa Biz@NeuXP tidak mempunyai liabiliti kepada Pengguna untuk sebarang kehilangan atau kerosakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Biz@NeuXP yang menyediakan perkhidmatan mengikut arahan Pengguna.
2.5 Semua Pengguna hendaklah menanggung rugi Biz@NeuXP (dan/atau mana-mana ahli gabungannya) terhadap sebarang dan semua tindakan, penghakiman, tuntutan, tuntutan, kos, cukai dan perbelanjaan (termasuk yuran guaman dan/atau profesional) walau apa pun yang ditanggung oleh Biz@NeuXP dalam perjalanan dan menurut kewajipan dan kewajipannya yang disediakan oleh mana-mana perkhidmatan Biz@NeuXP menurut arahan anda atau Terma ini.
2.6 Biz@NeuXP mungkin menghendaki, untuk melaksanakan Perkhidmatan Biz@NeuXP, Pengguna boleh membuat sebarang perjanjian tambahan atau menjalankan sebarang tindakan yang diperlukan oleh Biz@NeuXP atau oleh undang-undang agar Biz@NeuXP menyediakan Perkhidmatan Biz@NeuXP. Biz@NeuXP tidak akan bertanggungjawab untuk menyediakan sebarang Perkhidmatan Biz@NeuXP jika Pengguna gagal membuat perjanjian tambahan atau menjalankan sebarang tindakan yang dikehendaki oleh Biz@NeuXP atau oleh undang-undang.
2.7 Jika Biz@NeuXP, pada pendapatnya, diwajibkan untuk memenuhi mana-mana keperluan Pengguna atau kewajipan undang-undang, Pengguna bersetuju bahawa Biz@NeuXP diberi kuasa untuk mengambil sebarang langkah yang menurut budi bicara munasabahnya dianggap perlu untuk mematuhi kewajipan tersebut atau keperluan, yang termasuk mengambil nasihat profesional atau nasihat undang-undang atas perbelanjaan Pengguna.
2.8 Atas permintaan Biz@NeuXP, Pengguna hendaklah memberikan Biz@NeuXP dengan semua dokumen dan maklumat seperti yang diperlukan oleh Biz@NeuXP agar Biz@NeuXP mematuhi dasar dalamannya, mana-mana undang-undang atau garis panduan terpakai yang dikeluarkan oleh mana-mana pengawalseliaan yang berkaitan pihak berkuasa dan/atau atas sebarang sebab lain yang Biz@NeuXP mungkin anggap perlu dari semasa ke semasa.

3. Pendaftaran

3.1 Pengguna mesti mendaftar untuk akaun Pengguna untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan Biz@NeuXP.

3.2 Dengan mencipta akaun pengguna untuk mana-mana Perkhidmatan Biz@NeuXP anda menerima Terma ini secara automatik.

3.3 Untuk menggunakan Papan Pemuka dan Perkhidmatan Biz@NeuXP, anda mesti memberikan semua maklumat dan dokumen yang diminta oleh Biz@NeuXP. Anda mengaku janji dan menjamin untuk memberikan maklumat dan dokumentasi yang tepat, terkini dan lengkap.

3.4 Sekiranya terdapat sebarang perubahan dalam maklumat yang anda berikan semasa pendaftaran, anda berjanji untuk mengemas kini maklumat ini tanpa berlengah-lengah. Biz@NeuXP tidak akan sama sekali bertanggungjawab atau bertanggungjawab sekiranya anda tidak mengemas kini maklumat anda atau tidak memberitahu Biz@NeuXP tentang sebarang perubahan situasi.

3.5 Pengguna yang mendaftar di Papan Pemuka mempunyai akses kepada Papan Pemuka melalui gabungan nama pengguna dan kata laluan. Gabungan nama pengguna dan kata laluan adalah sangat peribadi dan hendaklah dirahsiakan oleh Pengguna.

3.6 Sekiranya kehilangan kata laluan, Pengguna akan dapat memulakan semula kata laluannya pada Papan Pemuka.

 

4. Penggunaan Perkhidmatan

4.1 Biz@NeuXP boleh pada bila-bila masa menggantung atau menghentikan mana-mana Perkhidmatan Biz@NeuXP atau mana-mana ciri mana-mana Perkhidmatan Biz@NeuXP, termasuk sokongan yang membolehkan penggunaan Papan Pemuka. 

4.2 Biz@NeuXP akan berusaha sedaya upaya untuk memastikan Perkhidmatan Biz@NeuXP tersedia, walau bagaimanapun, perkhidmatan tersebut mungkin terganggu untuk menjalankan penyelenggaraan, pembaikan, peningkatan atau kegagalan rangkaian atau peralatan.

4.3 Pengendalian Perkhidmatan Biz@NeuXP mungkin terjejas oleh peristiwa luar termasuk tetapi tidak terhad kepada wabak, mogok, sekatan, peperangan, tindakan keganasan, rusuhan, bencana alam, kegagalan atau pengurangan kuasa, atau sebarang kejadian force majeure._cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

4.4 Biz@NeuXP tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kelewatan atau kegagalan untuk melaksanakan kewajipannya di bawah Terma ini jika kelewatan atau kegagalan disebabkan oleh sebarang peristiwa sedemikian atau sebarang peristiwa lain di luar kawalan munasabah Biz@NeuXP.

 

5. Kerahsiaan

5.1 Definisi Maklumat Sulit. Sehubungan dengan prestasi mereka di bawah Terma ini, setiap pihak boleh dari semasa ke semasa menyediakan maklumat tertentu kepada pihak yang satu lagi yang tidak diketahui umum pada masa pendedahannya dan sama ada dikenal pasti sebagai, atau harus difahami secara munasabah oleh pihak yang menerima adalah, hak milik atau sulit ("Maklumat Sulit"). Maklumat Sulit secara khusus termasuk, tetapi tidak terhad kepada, syarat-syarat sebarang borang pesanan yang dimasuki oleh pihak-pihak, Kandungan Pengguna, rancangan perniagaan, rancangan produk, peta jalan, strategi, ramalan, projek dan analisis, hasil daripada sebarang audit berkaitan dengan Perkhidmatan (termasuk tetapi tidak terhad kepada mana-mana audit keselamatan), maklumat kewangan dan struktur yuran, proses perniagaan, kaedah dan model, dan dokumentasi teknikal. Maklumat sulit tidak termasuk maklumat yang: (a) tersedia atau tersedia secara umum tanpa melanggar Syarat ini oleh pihak yang menerima; (b) telah diketahui oleh pihak yang menerima sebelum didedahkan oleh pihak yang mendedahkan; (c) sedang atau telah dibangunkan secara bebas oleh pihak yang menerima tanpa menggunakan sebarang Maklumat Sulit pihak yang mendedahkan; atau (d) telah atau telah diterima secara sah oleh pihak yang menerima daripada pihak ketiga di bawah obligasi kerahsiaan.

5.2 Perlindungan Maklumat Sulit. Tanpa kebenaran bertulis nyata terlebih dahulu daripada pihak yang mendedahkan, atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, pihak yang menerima tidak akan mendedahkan, menghantar, atau sebaliknya menyebarkan kepada mana-mana pihak ketiga sebarang Maklumat Sulit pihak yang mendedahkan dan akan menggunakan sekurang-kurangnya tahap penjagaan yang sama. dan budi bicara berkenaan dengan Maklumat Sulit yang diterima daripada pihak yang mendedahkan kerana ia menggunakan maklumat serupanya sendiri, tetapi dalam keadaan tidak kurang daripada tahap penjagaan yang munasabah. Pihak yang menerima boleh mendedahkan Maklumat Sulit pihak yang mendedahkan kepada pekerja, ahli gabungan, perunding, subkontraktor, ejen atau penasihatnya (secara kolektif dikenali sebagai “Wakil”) yang mempunyai keperluan ketat untuk mengakses Maklumat Sulit untuk tujuan melaksanakan di bawah Terma ini dan hanya kepada mereka yang bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan Maklumat Sulit tersebut di bawah terma yang sekurang-kurangnya melindungi seperti terma yang digariskan dalam Terma ini. Mana-mana pihak boleh mendedahkan Terma ini kepada pihak yang berpotensi untuk mengumpul dana, pemerolehan, atau transaksi serupa yang bona fide semata-mata untuk tujuan urus niaga yang dicadangkan, dengan syarat mana-mana pihak berpotensi sedemikian tertakluk kepada kewajipan bertulis bukan pendedahan dan had penggunaan yang tidak kurang perlindungan daripada yang dinyatakan di sini.

5.3 Bantuan Saksama. Pihak yang menerima mengakui bahawa remedi undang-undang untuk pelanggaran peruntukan kerahsiaan ini mungkin tidak mencukupi dan bahawa, sebagai tambahan kepada sebarang remedi lain yang mungkin dimiliki oleh pihak yang mendedahkan, ia berhak untuk mendapatkan pelepasan yang saksama, termasuk, tanpa had, injunksi atau injunksi (tanpa keperluan untuk mengepos bon, sekuriti lain atau apa-apa keperluan yang serupa atau membuktikan apa-apa kerosakan sebenar), untuk mencegah pelanggaran atau ancaman pelanggaran peruntukan kerahsiaan ini oleh pihak penerima atau mana-mana Wakilnya dan untuk menguatkuasakan terma dan peruntukan Seksyen 5 ini sebagai tambahan kepada sebarang remedi lain yang mana pihak yang mendedahkan berhak di sisi undang-undang atau dalam ekuiti.

5.4 Pendedahan Terpaksa. Pihak yang menerima boleh mengakses dan mendedahkan Maklumat Sulit pihak yang mendedahkan jika dikehendaki dari segi undang-undang untuk berbuat demikian berkaitan dengan sebarang prosiding undang-undang atau keperluan kawal selia; dengan syarat, walau bagaimanapun, dalam keadaan sedemikian pihak yang menerima akan, jika dibenarkan secara sah untuk berbuat demikian. Pihak yang menerima hanya akan memberikan bahagian Maklumat Sulit yang dikehendaki didedahkan secara sah, dan mana-mana Maklumat Sulit yang didedahkan sedemikian hendaklah mengekalkan perlindungan kerahsiaannya untuk semua tujuan selain daripada pendedahan yang dipaksa oleh undang-undang tersebut. Jika Biz@NeuXP dipaksa oleh undang-undang untuk mengakses atau mendedahkan Maklumat Sulit Pengguna sebagai sebahagian daripada prosiding sivil yang mana Pengguna adalah pihak, Pengguna akan membayar balik Biz@NeuXP untuk kos yang berpatutan untuk menyusun dan menyediakan akses selamat kepada Sulit tersebut. Maklumat.

 

6. Harta intelek

6.1 Dengan bersetuju dengan Terma ini anda bersetuju untuk hanya melanggan penggunaan dan akses perkhidmatan Biz@NeuXP. Anda mengakui bahawa anda mempunyai hak terhad untuk mengakses dan menggunakan perkhidmatan Biz@NeuXP dan tiada hak pemilikan dipindahkan kepada anda di bawah Terma ini.

6.2 Selain daripada kandungan yang dijana oleh Pengguna atau pengguna lain Papan Pemuka, Biz@NeuXP memiliki hak cipta dalam kandungan Papan Pemuka ini. Anda boleh memuat turun dan menyimpan sementara satu atau lebih halaman Papan Pemuka ini untuk tujuan melihatnya dan anda boleh mencetak mana-mana halaman daripada Papan Pemuka ini untuk digunakan hanya oleh Pengguna dan pekerja, pegawai dan ejennya.

6.3 Sebarang penyimpanan lain, penyalinan, penghantaran atau pengedaran kandungan Papan Pemuka ini serta penciptaan sebarang karya terbitan berkenaan dengan Papan Pemuka adalah dilarang tanpa kebenaran kami.

6.4 Dengan syarat Pengguna mematuhi Terma ini, Biz@NeuXP memberikan Pengguna lesen di seluruh dunia, terhad bukan eksklusif, bebas royalti, tidak boleh diserah hak, tidak boleh dipindah milik dan boleh dibatalkan untuk menggunakan Papan Pemuka untuk mendapatkan akses kepada Biz@ Perkhidmatan NeuXP.

6.5 Tanda 'Biz@NeuXP' dan logonya adalah tanda dagangan NeuXP, dan tiada apa-apa pun dalam Terma ini memberikan Pengguna hak untuk menggunakan tanda dagangan tersebut tanpa kelulusan bertulis Biz@NeuXP terlebih dahulu.

6.6 Biz@NeuXP dan Pengguna boleh menggunakan perisian pihak ketiga dan antara muka pengaturcaraan aplikasi (“API”) apabila menggunakan Papan Pemuka atau Perkhidmatan Biz@NeuXP. Biz@NeuXP tidak menjamin kebolehpercayaan perisian atau API pihak ketiga tersebut. 

6.7 Pengguna bersetuju bahawa Biz@NeuXP tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang timbul daripada penggunaan perisian atau API pihak ketiga tersebut untuk mengakses sebarang maklumat, Papan Pemuka atau Perkhidmatan Biz@NeuXP.

 

7. Syarat pembayaran

7.1 Harga, ciri dan pilihan Perkhidmatan Biz@NeuXP bergantung pada Pelan Langganan yang anda pilih. 

7.2 Pengguna hendaklah membayar Biz@NeuXP terlebih dahulu yuran yang dinyatakan dalam Pakej Langganan seperti yang dinyatakan pada Papan Pemuka atau Laman Web untuk Perkhidmatan Biz@NeuXP berkaitan yang telah dipesannya (“Bayaran”)._cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_

7.3 Yuran hendaklah dibayar melalui proses pembayaran selamat yang dimasukkan ke dalam Papan Pemuka atau Laman Web kami, atau melalui invois elektronik, yang boleh dibayar dengan selamat melalui kad kredit, kad debit atau wayar bank. 

7.4 Sekiranya sebarang bayaran perlu dibayar untuk Perkhidmatan Biz@NeuXP yang tidak dinyatakan dalam Papan Pemuka atau Laman Web, Biz@NeuXP hendaklah mengeluarkan invois kepada Pengguna untuk mana-mana Perkhidmatan Biz@NeuXP yang disediakan. Pengguna hendaklah membayar yuran yang dinyatakan dalam invois untuk Perkhidmatan Biz@NeuXP tersebut apabila menerima invois yang dikeluarkan oleh Biz@NeuXP.

7.5 Pengguna mengakui dan bersetuju bahawa penyempurnaan proses pembayaran dalam talian tidak membentuk penerimaan Biz@NeuXP terhadap tawaran Pengguna untuk membeli Perkhidmatan Biz@NeuXP. Penerimaan Biz@NeuXP terhadap pesanan Pengguna hendaklah berlaku hanya pada permulaan Perkhidmatan Biz@NeuXP yang Pengguna pesan daripada Biz@NeuXP. 

7.6 Biz@NeuXP berhak untuk menolak sebarang pesanan untuk Perkhidmatan Biz@NeuXP atas sebarang sebab dan akan membayar balik sebarang yuran yang telah diprabayar jika pesanan ditolak, dengan syarat tiada Perkhidmatan Biz@NeuXP telah digunakan oleh Pengguna._cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_

7.7 Semasa proses pembayaran dalam talian, Pengguna dikehendaki memasukkan butiran pembayaran mereka, yang didedahkan terus kepada pemproses pembayaran pihak ketiga yang bebas. Biz@NeuXP tidak mengumpul atau menyimpan maklumat ini dan tidak mempunyai akses pada bila-bila masa kepada butiran pembayaran Pengguna.

7.8 Semua pembayaran diproses oleh pemproses pembayaran pihak ketiga yang bebas. Biz@NeuXP mengecualikan semua liabiliti untuk sebarang kehilangan atau kerosakan yang mungkin timbul daripada pemprosesan maklumat pembayaran Pengguna, dan syarat perkhidmatan pemproses pembayaran pihak ketiga yang bebas itu akan dikenakan.

7.9 Pengguna mengakui dan bersetuju bahawa jika, atas sebab apa pun, sebarang pembayaran diterbalikkan atau ditolak, di mana pembayaran berulang diperlukan, maka liabiliti Pengguna kepada Biz@NeuXP secara automatik akan dianggap sebagai hutang serta-merta dan perlu dibayar. Sebarang bayaran tertunggak yang tertunggak oleh Pengguna Biz@NeuXP akan menarik faedah pembayaran lewat sebanyak 10% setahun sehingga pembayaran penuh diterima.

7.10 Semua Yuran untuk mana-mana Perkhidmatan Biz@NeuXP adalah tidak termasuk cukai, cukai jualan, cukai pegangan atau apa-apa cukai lain yang mungkin terpakai / dikenakan berkaitan dengan Perkhidmatan Biz@NeuXP. 

7.11 Jika Pengguna tidak membayar untuk mana-mana Perkhidmatan Biz@NeuXP sepenuhnya dan tepat pada masanya maka Biz@NeuXP berhak untuk sama ada menamatkan penggunaan Akaun Pengguna; dan/atau menggantung dan/atau menamatkan prestasi perkhidmatan dengan serta-merta secara keseluruhan atau sebahagian.

 

8. Had liabiliti

8.1 Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Biz@NeuXP dan ahli gabungannya, pengarah, pegawai, pekerja, ejen, wakil, rakan kongsi dengan nyata mengehadkan liabiliti mereka berkaitan dengan atau timbul daripada penyediaan Perkhidmatan Biz@NeuXP dan penggunaan Papan Pemuka. 

8.2 Perkhidmatan Biz@NeuXP dan kandungan serta dokumen yang dijana oleh Papan Pemuka disediakan atas dasar "seadanya". Tiada jaminan, perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk dibuat sama ada nyata, tersirat atau berkanun termasuk tetapi tidak terhad kepada waranti hakmilik atau waranti tersirat kualiti yang memuaskan, kesesuaian untuk tujuan tertentu atau bukan pelanggaran._cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_

8.3 Biz@NeuXP akan berusaha sedaya upaya untuk menyediakan perkhidmatan berkualiti tinggi, namun, ia tidak membuat sebarang representasi atau jaminan bahawa:

a) maklumat atau kandungan yang disediakan sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan Biz@NeuXP adalah

betul sepenuhnya dan terkini;

b) dokumen yang dihasilkan sebagai sebahagian daripada perkhidmatan adalah tepat, mencukupi, boleh dipercayai, bebas daripada kecacatan atau kesilapan atau ketinggalan, sesuai untuk tujuan tertentu atau kukuh dari segi undang-undang;

c) Perkhidmatan Biz@NeuXP bebas daripada pepijat atau virus;

d) surat-menyurat antara Pengguna dan Biz@NeuXP akan bebas daripada pemintasan, rasuah, ralat, kelewatan atau kerugian;

e) akses kepada Perkhidmatan Biz@NeuXP akan sentiasa tersedia atau tidak terganggu;

f) penggunaan Perkhidmatan Biz@NeuXP akan mencapai sebarang hasil tertentu dan memenuhi jangkaan anda.

8.4 Biz@NeuXP tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerugian atau kerosakan tidak langsung, khas, sampingan, punitif, teladan atau berbangkit atau sebarang kehilangan keuntungan, perniagaan atau data yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan Perkhidmatan Biz@NeuXP._cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

8.5 Sebarang liabiliti Biz@NeuXP kepada mana-mana Pengguna adalah terhad kepada jumlah yang dibayar oleh Pengguna kepada Biz@NeuXP (jika ada) untuk perkhidmatan yang disediakan.

 

9. Indemniti 

9.1 Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan memastikan Biz@NeuXP (dan/atau ahli gabungannya, pegawai, pengarah dan pekerja) tidak berbahaya daripada dan terhadap semua liabiliti, ganti rugi, tuntutan, kos (termasuk yuran dan kos guaman), dan perbelanjaan yang berkaitan dengan atau timbul daripada: 

(i) pelanggaran anda terhadap Syarat ini, 

(ii) penggunaan Perkhidmatan Biz@NeuXP dan/atau  oleh anda

(iii) sebarang salah nyata yang dibuat oleh anda.

9.2 Semua Pengguna menyatakan, menjamin dan mengaku janji bahawa mereka akan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang terpakai apabila menggunakan mana-mana Perkhidmatan Biz@NeuXP.

9.3 Semua Pengguna hendaklah menanggung rugi Biz@NeuXP (dan/atau mana-mana pegawai, pengarah dan pekerja sekutunya) terhadap sebarang dan semua kerugian, kerosakan, tindakan, penghakiman, tuntutan, tuntutan, kos, cukai dan perbelanjaan (termasuk undang-undang dan/atau profesional yuran) walau apa pun yang ditanggung oleh Biz@NeuXP yang timbul daripada pelanggaran Pengguna.

 

10. Penamatan Perkhidmatan Biz@NeuXP

10.1 Mana-mana pihak boleh menamatkan mana-mana Perkhidmatan Biz@NeuXP dengan memberikan notis bertulis sekurang-kurangnya tiga puluh (30) hari kepada pihak yang satu lagi.

10.2 Biz@NeuXP tidak akan memberikan sebarang bayaran balik untuk sebarang pembatalan mana-mana Perkhidmatan Biz@NeuXP.

10.3 Jika anda menamatkan sebarang Perkhidmatan Biz@NeuXP, akses anda kepada Papan Pemuka Biz@NeuXP akan dihadkan semata-mata kepada fungsi eksport data. Anda akan dapat mengeksport rekod yang berkaitan dengan Syarikat anda untuk tempoh dua belas (12) bulan dari tarikh penamatan (“Tempoh Selepas Penamatan”). 

10.4 Selepas tamat Tempoh Selepas Penamatan, anda mengakui bahawa maklumat Syarikat anda mungkin dipadamkan atau ditimpa daripada platform Biz@NeuXP. Adalah menjadi tanggungjawab anda sepenuhnya untuk mengekalkan rekod Syarikat selepas penamatan mana-mana Perkhidmatan Biz@NeuXP.

 

11. Privasi

11.1 Dengan menggunakan dan/atau mengakses Papan Pemuka Biz@NeuXP, Laman Web atau mana-mana Perkhidmatan Biz@NeuXP, anda mengakui bahawa anda telah membaca dan bersetuju menerima Dasar Privasi Biz@NeuXP, yang tersedia di Laman Web kamidi sini, yang menjadi sebahagian daripada Syarat ini.

11.2 Anda bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan dan/atau pendedahan atau pengendalian Data Peribadi anda untuk tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi Biz@NeuXP. 

11.3 Dengan menggunakan Papan Pemuka Biz@NeuXP, Laman Web dan mana-mana Perkhidmatan Biz@NeuXP, anda mengakui dan bersetuju bahawa penghantaran Internet tidak pernah tertutup atau selamat sepenuhnya. Anda memahami bahawa sebarang mesej atau maklumat yang anda hantar ke Papan Pemuka Biz@NeuXP mungkin dibaca atau dipintas oleh orang lain, walaupun terdapat notis khas bahawa penghantaran tertentu (contohnya, maklumat kad kredit) disulitkan.

 

12. Variasi istilah ini

12.1 Syarat ini mungkin diubah dari semasa ke semasa oleh Biz@NeuXP. 

12.2 Sekiranya berlaku perubahan ketara kepada Syarat, Biz@NeuXP akan memaklumkan anda melalui notis. Jika anda terus menggunakan Perkhidmatan Biz@NeuXP, anda bersetuju untuk terikat dengan syarat semasa.

 

13. Penepian dan kebolehpisahan

13.1 Kegagalan Biz@NeuXP untuk menguatkuasakan peruntukan dalam Syarat ini bukanlah penepian hak Biz@NeuXP untuk berbuat demikian kemudian. 

13.2 Jika peruntukan dalam Terma ini didapati tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan selebihnya dalam Terma ini akan kekal berkuat kuasa sepenuhnya dan terma boleh dikuatkuasakan akan digantikan, mencerminkan niat awal.

 

14. Hak pihak ketiga

Hanya Pengguna dan Biz@NeuXP berhak untuk menguatkuasakan Terma ini. Tiada pihak ketiga berhak untuk menguatkuasakan mana-mana Terma ini, sama ada berdasarkan Akta Kontrak (Hak Pihak Ketiga) (Cap 53B) atau sebaliknya.

  

15. Penyelesaian pertikaian

Sebelum memfailkan sebarang tuntutan terhadap Biz@NeuXP, anda bersetuju untuk cuba menyelesaikan sebarang pertikaian, walau apa pun yang timbul, secara tidak rasmi melalui: 

a) Hubungi Pegawai Perlindungan Data kami melalui e-mel di support@neuxp.com;
b) Hubungi kami melalui telefon pada waktu pejabat kami (9:00 pagi hingga 6:00 petang) di +603 2771 1741

 

bottom of page