top of page

Syarat Perkhidmatan

Sila baca syarat perkhidmatan ini dengan teliti. Dengan mengakses, menyemak imbas dan/atau menggunakan tapak web XPlore (“XPlore”), atau mana-mana aplikasi termasuk aplikasi mudah alih yang disediakan oleh XPlore (bersama-sama, “Perkhidmatan”), walau bagaimanapun diakses, anda bersetuju untuk terikat dengan syarat penggunaan ini ( “Syarat Penggunaan”), yang mungkin berubah pada bila-bila masa tanpa notis awal.

Perkhidmatan ini dimiliki atau dikawal oleh XPlore. Syarat Penggunaan ini menjejaskan hak dan kewajipan undang-undang anda. Jika anda tidak bersetuju untuk terikat dengan semua Syarat Penggunaan ini, jangan akses atau gunakan Perkhidmatan.

 

Akses kepada Laman Web

Kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Laman Web ini, semua kandungan dan bahan termasuk maklumat, foto, podcast, catatan blog, grafik/carta, ikon, kod, reka bentuk dan penampilan keseluruhan adalah hak milik XPlore (dan sekutunya) dan sepatutnya tanpa kami persetujuan bertulis terlebih dahulu; digunakan, diubah suai atau diterbitkan semula. Semua hak harta intelek, termasuk hak cipta, paten, tanda dagangan, dan rahsia perdagangan, dalam Laman Web dan kandungannya dimiliki oleh XPlore. Sama ada Syarat Penggunaan ini (atau akses anda ke Laman Web) tidak memindahkan kepada anda atau mana-mana pihak ketiga apa-apa hak, tajuk atau kepentingan dalam atau kepada hak harta intelek tersebut, kecuali untuk hak akses terhad yang dinyatakan secara nyata di sini.

Tertakluk kepada Terma Penggunaan ini, XPlore dengan ini memberikan anda lesen yang tidak boleh dipindah milik, tidak eksklusif, boleh dibatalkan, terhad untuk menggunakan, menyemak imbas dan/atau mengakses Laman Web semata-mata untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial anda tertakluk pada sekatan berikut: (a) anda tidak boleh melesenkan, menjual, menyewa, memajak, memindahkan, menyerahkan, mengedar, menjadi hos, atau sebaliknya mengeksploitasi Laman Web secara komersil, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian, atau mana-mana kandungan yang dipaparkan di Laman Web; (b) anda tidak boleh mengubah suai, membuat karya terbitan, membuka, menyusun balik atau jurutera balik mana-mana bahagian Laman Web; dan (c) kecuali seperti yang dinyatakan secara jelas di sini, tiada bahagian Laman Web boleh disalin, diterbitkan semula, diedarkan, diterbitkan semula, dimuat turun, dipaparkan, disiarkan atau dihantar dalam apa jua bentuk atau dengan sebarang cara.

 

Penafian

Perkhidmatan ini bertujuan untuk tujuan maklumat am sahaja. Kandungan sedemikian tidak boleh dipercayai sebagai nasihat undang-undang atau nasihat profesional lain atau digunakan sebagai pengganti nasihat undang-undang atau nasihat profesional lain mengenai fakta dan keadaan tertentu yang dipertikaikan. XPlore tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan laman web ini atau kandungannya untuk sebarang tujuan. XPlore tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang mungkin timbul daripada mengakses atau bergantung pada maklumat yang terkandung pada Perkhidmatan dan dengan ini secara nyata menafikan, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, sebarang dan semua liabiliti untuk sebarang kehilangan atau kerosakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan atau kandungannya.

 

hak cipta

Perkhidmatan ini dan semua kandungannya dimiliki oleh XPlore. Maklumat, nama, logo, reka bentuk, halaman, dokumen dan grafik dan multimedia dalam talian dilindungi oleh undang-undang harta intelek yang berkenaan, termasuk undang-undang hak cipta dan tanda dagangan. Kandungan pada Perkhidmatan ini tidak boleh diterbitkan semula, diubah suai, disesuaikan, diterbitkan, dimuat naik, dihantar, dipaparkan secara terbuka atau diedarkan, dalam sebarang format atau medium, tanpa kebenaran kami terlebih dahulu.

 

Pautan Pihak Ketiga

Perkhidmatan mungkin mengandungi pautan ke tapak web pihak ketiga luaran. XPlore tidak bertanggungjawab ke atas kandungan atau operasi mana-mana tapak luaran tersebut dan penggunaan anda terhadap mana-mana tapak web, barangan dan perkhidmatan pihak ketiga adalah atas risiko anda sendiri.

 

Kecuali seperti yang dipersetujui secara nyata oleh XPlore dan anda, Syarat Penggunaan ini membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan XPlore berkenaan dengan perkara perkara, dan menggantikan semua perjanjian terdahulu atau sezaman, sama ada bertulis atau lisan, antara pihak berkenaan dengan perkara perkara. ; dengan syarat, anda juga mungkin tertakluk kepada terma dan syarat tambahan yang terpakai pada bahagian tertentu Laman Web.

bottom of page